Další informace - MŠ Ukrajinská

Přejít na obsah
Otevření MŠ
Vážení rodiče,
tyto pokyny se vztahují k podmínkám provozu mateřské školy (dále MŠ). Emailem Vám byly rozeslány stručné informace o provozu a také dodatek školního řádu. Všechna opatření budou trvat po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení. Vychází z dokumentu PROVOZ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, vydaného 30. 4. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT) a stanoví pouze ty podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních provozních podmínek MŠ.

ZAHÁJENÍ PROVOZU MŠ: Pondělí 18. 5. 2020

PROVOZNÍ DOBA: 6:00h – 16:30h, provoz jednotlivých tříd máte upraven v emailu
a doporučujeme využít zejména tuto provozní dobu.

EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ V MŠ

NIKDO S PŘÍZNAKY INFEKCE DÝCHACÍCH CEST, KTERÉ BY MOHLY ODPOVÍDAT ZNÁMÝM PŘÍZNAKŮM COVID-19, NESMÍ DO MŠ VSTOUPIT!

Příznaky: zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, covidové končetiny…

Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, NEBUDOU DO MŠ PŘIJATY. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží POTVRZENÍM LÉKAŘE s aktuálním datem.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ STANOVILO následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

POKUD DÍTĚ osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti, doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Jelikož jsme ve stavu mimořádných opatření, žádáme všechny rodiče, o zvážení docházky dítěte do MŠ.

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI A DALŠÍ ÚČASTNÍCI VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ byli poučeni, byli s výše uvedenými pokyny seznámeni a jsou povinni stanovená epidemiologická a hygienická opatření dodržovat. Při opakovaném nedodržování a prokazatelném upozornění zákonného zástupce dítěte, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.

V Ostravě dne 11.5.2020                                                                        Mgr. Adéla Mikesková
Vážení rodiče,
v předešlém období jsme Vás žádali o vyplnění dotazníku. Dotazníkové šetření pro nás mělo velký význam, proto děkuji, že jste se ho zúčastnili v tak velkém počtu. Z kladných ohlasů máme samozřejmě radost a velmi si jich vážíme, ale stejně tak si k srdci vezmeme Vaše připomínky. Některé budou reflektovány bezprostředně, jiné budou chtít trochu času, některé věci bohužel změnit nepůjdou.
Ještě jednou děkujeme za Váš čas, který jste vyplnění věnovali.
Za zaměstnance MŠ
Adéla Mikesková, ředitelka

Rádi bychom poděkovali rodičům, kteří podpořili zapojení do sběrové akce a  těšíme se na aktivní účast v příštím roce.
Nejaktivnější třída a sběrač budou ohodnoceni malým dárečkem.
1. místo Zajíčci
347,5 kg (J.Milan)
2. místo Broučci
133 kg (V. Skopalová)
3. místo Beránci
128 kg (Š. Rajbovský)
4. místo Kočičky
124 kg
5. místo Motýlci
31 kg (O. Pejcel)
6. místo Sluníčka
17 kg (O. Vaverka)

Doporučujeme všem rodičům pozastavit platby stravného a školného po dobu uzavření MŠ.
Pokud budete i nadále posílat prostředky, bude Vám vše vráceno v řádném vyúčtování, nebo na Vaši žádost na konci roku.
Děkuji za pochopení.
Mgr. Adéla Mikesková, ředitelka MŠ           

Vážení rodiče,
pokud budete žádat o "ošetřovné" z pozice OSVČ, formulář k vyplnění najdete na odkazu níže
Pro potvrzení o uzavření MŠ prosím piště na ms.ukrajinska@seznam.cz

Vítězem sběrové akce v roce 2018 se staly děti ze třídy Motýlek, které za svůj výkon dostaly malou odměnu.
Všem dětem i rodičům děkujeme.


Vážení rodiče,

první den v týdnu (zpravidla pondělí) můžete odhlašovat a přihlašovat stravu svých dětí do 8:00. V ostatní dny lze odhlásit nebo přihlásit stravu do 13:15 předešlého dne.
Z důvodů ukončení adaptačního období již jsou pevně spojeny ranní svačiny pro děti s obědem. Odpolední svačina je volitelná dle potřeb dětí a rodičů. Prosíme o odhlašování stravy dětí při jejich nepřítomnosti. Druhý den absence je již účtována plná cena za nahlášenou stravu.

Děkujeme za pochopení.

Děkujeme velice všem rodičům, kteří podpořili mateřskou školu sponzorskými dary. Za sponzorské dary budou na jednotlivé třídy nakoupeny didaktické hračky, stavebnice a další potřebné vybavení.

Děkujeme také sponzorům, společnosti Ostravské komunikace, a. s., za údržbu dopravního hřiště, společnosti BESIP za podporu při výuce na dopravním hřišti.

Návrat na obsah